Technik administracji - zarządzanie biurem
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

 

TECHNIK ADMINISTRACJI organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych; organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi; sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • stosowanie przepisów prawa i podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych i etycznych, elementów psychologii społecznej i socjologii;

 • rozpoznawanie istoty funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej;

 • rozpoznawanie procesów gospodarczych w kategoriach systemowych oraz stosowanie zasad organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych;

 • posługiwanie się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową;
  - przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urzędu oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • wskazywanie ścieżki postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej;

 • rozpoznawanie problemów interesantów oraz rozwiązywanie ich zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi;

 • gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i wykorzystywanie informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych;

 • stosowanie zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach oraz przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów;

 • prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji;

 • przygotowywanie narad, zebrań, konferencji, sesji itp. 

 • wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej;

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • referencje dla najlepszych absolwentów

 • nauczyciele-praktycy

 • przyjazna atmosfera

 • naukę można łączyć ze studiami i pracą

 • 20 lat doświadczenia i ponad 100 000 absolwentów

Sylwia Kłósek - słuchaczka na kierunku Technik administracji  


Wybrałam TEB Edukacja, ponieważ uważam, że najlepiej kształci swoich studentów ze wszystkich szkół w okolicach Jeleniej Góry.

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • jednostki samorządu terytorialnego

 • administracja rządowa

 • przedsiębiorstwa

 • organizacje społeczne

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze – 60 godz.

 • Obsługa programów kadrowych – 30 godz.

 • Podstawy obsługi komputera – 35 godz.

 • Specjalista ds. kadr i płac – 60 godz. lub 30 godz.

nauka za 0 zł

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>