TEB Gdynia

Aktualności

Powrót do listy

Konkurs "selfie z logiem TEBu"  

2017-05-25

Regulamin konkursu "Selfie z TEBem”§1 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: ”Selfie z TEBem" organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Technikum TEB Edukacja oraz uczniowie III klas gimnazjów na terenie Gdyni i okolic.

 

§2
Warunki konkursu

 1. Konkurs trwa od 25.05.2017 roku do 05.05.2017 roku.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi:

a)    zapoznać się z treścią tego regulaminu

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:
  1. etap I polega na polega na umieszczeniu w formie komentarza pod postem dotyczącym konkursu na facebooku https://www.facebook.com/technikumtebgdynia/ zdjęcia, które jak najciekawiej ilustruje temat konkursu „Selfie z TEBem” (zdjęcie z logotypem TEB Edukacji) w terminie  25.05.2017 do dnia 02.06.2017 do godz. 15:00. Na zdjęciu może znajdować się kilka osób, jednak nagroda przysługuje autorowi zdjęcia.
  2. etap II polega na wskazaniu przez Komisję Konkursową trzech najciekawszych i kreatywnych zdjęć i przyznanie nagrody, zgodnie z § 3 ust. 1.

 

 • §3
  Nagrody i zasady ich przyznawania
 1. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce – słuchawki douszne o wartości 40zł (słownie: 40 złotych)
II miejsce – bilet do kina o wartości 20zł (słownie 20 złotych)

III miejsce zestaw zeszyt plus teczka o wartości 10zł (słownie 10złotych)

 1. Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową.
 2. Nagrodę przydzieli Komisja Konkursowa poprzez wskazanie, które trzy zdjęcia najlepiej oddały charakter tematu konkursu
 3. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzców.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej zapada większością głosów członków Komisji i jest ostateczna.
 5. Dane osoby, która otrzyma nagrodę zostanie opublikowana na stronie http://www.teb.pl/miasta/gdynia/aktualnosci/ oraz na Fanpage TEB Edukacja www.facebook.com/technikumtebgdynia  najpóźniej do dnia 05.06.2017r.
 6. Nagroda nie podlega zamianie na inną, ani na ekwiwalent pieniężny.
 7. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w sekretariacie oddziału od dnia 09.06.2017
 8. Warunkiem przekazania nagrody jest pisemne poświadczenie jej otrzymania. W przypadku, gdy laureatem konkursu zostanie osoba małoletnia, warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi oświadczenia podpisanego przez opiekunów prawnych małoletniego laureata, o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Dodatkowe nagrody pieniężne są pobierane przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, która jest częścią nagrody nie jest wydawana Laureatowi.

 

§4
Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Pani Dyrektor Bożena Beigert, Joanna Rogińska, Adrianna Raszkiewicz
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

a)    rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie

b)    wybór laureata konkursu.

 

§5
Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) na stronie http://www.teb.pl/miasta/gdynia/aktualnosci/ oraz fanpage facebook.com/technikumtebgdynia/
 4. Każdy Uczestnik, który bierze udział w konkursie oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie oraz oświadcza, że posiada wiedzę, że  wykonany utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 5. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego utworu przenoszone, na Organizatora, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody bądź nie przysługiwały mu uprawnienia umożliwiające udzielenie licencji zgodnie z ust. 8.
 6. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:

1)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w postaci programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

2)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oraz uprawnienie do dokonania cesji praw,

3)    w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zmian w utworze, na co Uczestnik wyraża niniejszym zgodę,

4)    w zakresie publikacji (m.in. w Internecie i publikacjach własnych Organizatora) oraz wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów utworu w celu publikacji; Uczestnik udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Organizatora lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę na każdorazowe przetwarzanie utworu, jego tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian,

5)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie (w szczególności wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do globalnej sieci komputerowej – Internet), rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, w tym w książkach i czasopismach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; Uczestnik udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Organizatora lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę, by uprawnione osoby przed wykonaniem prawa określonego w niniejszym podpunkcie, uprzednio wykonały inne prawa, wyszczególnione w niniejszym ustępie.

 

 

§6
Postanowienia końcowe

 1. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wejście w życie zmian Regulaminu następuje w dniu zamieszczenia uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie Organizatora konkursu pod adresem: http://www.teb.pl/miasta/gdynia/aktualnosci/ i pozostaje bez wpływu na nabyte już prawa i roszczenia uczestników konkursu na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu. 
 2. Udział w konkursie po dniu ogłoszenia zmian w Regulaminie oznaczać będzie zapoznanie się Uczestników ze zmienioną treścią oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie na warunkach określonych w nowym brzmieniu Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w konkursie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 roku.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) niepełnoletniego uczestnika konkursu

 

Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny ……………………………………., laureata konkursu „Selfie z TEBem”  organizowanego przez  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję jego postanowienia, w tym oświadczenia z niego wynikające i zobowiązania dotyczące przeniesienia praw autorskich do zdjęcia stanowiącego przedmiot konkursu.

 

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica) laureata konkursu)

 


Godło RP