Regulamin

Regulamin konkursu "Zostań twarzą TEB-u"

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: "Zostań twarzą TEB-u", organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

 

§2
Uczestnictwo

 1. Konkurs skierowany jest do osób posiadających status słuchacza szkoły policealnej TEB Edukacja,
 2. Uczestnikami konkursu mogą być słuchacze wszystkich kierunków w szkołach policealnych TEB Edukacja na terenie całej Polski,
 3. Celem konkursu jest wzrost atrakcyjności w postrzeganiu szkół TEB Edukacja wśród osób mających status słuchacza lub absolwenta tych szkół, osiągany poprzez nagradzanie za popularyzowanie swoim wizerunkiem kształcenia w szkołach TEB Edukacja.

 

§3
Warunki konkursu

 1. Konkurs trwa od 7.02.2020 roku do 28.02.2020 roku do godz. 23.59.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
 3. Etap I polega na przesłaniu przez Uczestnika konkursu na adres e-mail: konkurs@teb.pl w terminie do 21 lutego 2020 r. do godziny 23.59 zgłoszenia zawierającego:
  • Trzy różne zdjęcia Uczestnika konkursu:
   • jedno zdjęcie Uczestnika konkursu przedstawiające twarz Uczestnika z bliska,
   • jedno zdjęcie Uczestnika konkursu przedstawiające szeroko uśmiechniętą twarz Uczestnika z bliska,
   • jedno zdjęcie Uczestnika konkursu przedstawiające całą sylwetkę Uczestnika.
   •  Zdjęcia powinny być dobre jakościowo, tj. jasne i kolorowe, nie przedstawiające śmiesznych min (typu „dzióbek”), tak aby bez kłopotu można było ocenić twarz uczestnika.
  • Imię i nazwisko Uczestnika,
  • Kierunek i rok nauki, miasto szkoły TEB Edukacja, w której obecnie kształci się Uczestnik konkursu,
  • Skan/zdjęcie pisemnej zgody na udział w konkursie "Zostań twarzą TEB-u" oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Etap II polega na wytypowaniu przez Komisję Konkursową z nadesłanych zgłoszeń maksymalnie do 10 osób, które zostaną zaproszone do uczestnictwa w profesjonalnej sesji zdjęciowej w Poznaniu . Sesja odbędzie się między 9.03.2020 r. a 15.03.2020 r. z wyłączeniem weekendu. Wytypowane osoby zostaną poinformowane o przejściu do etapu II (finałowego) oraz o terminie sesji w Poznaniu telefonicznie lub mailowo nie później niż do 3 marca 2020 r.
 5. W ramach sesji zdjęciowej, o której mowa w pkt. 4 zostanie przygotowany profesjonalny make-up oraz stylizacja włosów wraz profesjonalną stylizacją wizerunku Uczestnika wykonaną na potrzeby sesji.
 6. Uczestnik konkursu, który będzie uczestniczył w sesji zdjęciowej w ramach etapu II, wygrywa nagrodę główną, o której mowa w §4, pkt. 1.
 7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do pominięcia w konkursie nadesłanych zdjęć, jeśli będą one naruszały prawa osób trzecich, bądź zawierały treści wulgarne, pornograficzne
  i nieakceptowalne społecznie.
 8. Przesyłając zdjęcie Uczestnik oświadcza, że w rzeczywistości to on znajduje się na zdjęciach.

 

§4
Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Nagrodą główną dla każdego Uczestnika konkursu, który zakwalifikuje się do etapu II jest bon Empik o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto wraz z dodatkowa nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 2. Nagroda, o której mowa w pkt. 1 zostanie wydana po przeprowadzaniu sesji zdjęciowej, która odbędzie się w marcu 2020 roku. Koszty dojazdu do Poznania (w wysokości biletu kolejowemu w drugiej klasie z miasta w którym znajduje się siedziba szkoły), uczestnika konkursu, który zakwalifikował się do II etapu, oraz ewentualnego noclegu (jeśli zajdzie taka potrzeba) pokryje Organizator. Organizator zapewnia śniadanie w hotelu oraz catering w trakcie sesji zdjęciowej.
 3. Nagroda nie podlega zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.
 4. Warunkiem przekazania nagrody, jest pisemne poświadczenie jej otrzymania oraz podpisanie zgody, o której mowa w § 6 pkt 10.
 5. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia ww. obowiązków.

 

§5
Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Ogólnopolska Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. W skład komisji wchodzą: Agata Konon-Gontarczyk, Julita Plura-Broniszewska i Zbigniew Klipow.
 3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.
  • wybór laureatów konkursu do etapu II na podstawie przesłanych przez uczestników zdjęć.

 

§6
Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o.
  z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Rafałem Surowym możliwy jest za pośrednictwem email: iod@teb-edukacja.pl.
 4. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez Administratora są: imię i nazwisko uczestnika, wizerunek, telefon, e-mail
 5. Dane osobowe przetwarzane będą:

  W CELACH

  NA PODSTAWIE

  PRZEZ OKRES

  Przeprowadzenia promocji, promowania organizatora oraz wydania nagród

  Regulaminu promocji

  3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie przystąpienia do promocji

 6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
 7. Podmiotowi danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych.
 8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 9. Organizator oświadcza, że nie będzie rozpowszechniać ani publikować żadnych zdjęć nadesłanych przez Uczestników konkursu w etapie I.
 10. Uczestnik konkursu zakwalifikowany do etapu II, przed terminem sesji zdjęciowej, o której mowa w §3 pkt 4, w celu wzięcia w niej udziału, jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody (zgodnie z treścią załącznika nr 1) i dostarczenia do Organizatora. Zgoda obejmuje nieodpłatne rozpowszechnianie i opublikowanie zdjęć i nagrań video przedstawiających wizerunek laureata, wykonanych podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej, o której mowa w §3 pkt 4 na warunkach opisanych w treści załącznika nr 1.
 11. Organizator oświadcza, że wizerunek Uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami, stawiającymi Uczestnika konkursu w negatywnym świetle


§4
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis
  i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: konkurs@teb.pl
 2. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział
  w konkursie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.02.2020 roku.

 

Pobierz Regulamin i Zgłoszenie >>  

 

 


Godło RP