TEB Gdańsk

Aktualności

Powrót do listy

Konkurs dla gimnazjalistów  

2017-06-13

Regulamin konkursu "Idę do TEB”

 
 
§1  
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt.: „Idę do TEB" organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2 
Warunki konkursu

 1. Konkurs trwa od 07.06.2017 roku do 21.06.2017 roku.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi:
  1. zapoznać się z treścią regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej www.teb.pl
  2. być uczniem dowolnego gimnazjum na terenie Gdańska, Gdyni i okolic (w promieniu do 30 km od tych dwóch miast)
 3. Konkurs składa się z następujących etapów:
  1. etap I polega na zamieszeniu zdjęcia nawiązującego do tematyki konkursu Idę do TEB na swoim koncie w serwisie Instagram w terminie 07.06.2017 do dnia 21.06.2017

- poprzez zdjęcie rozumie się wykonaną fotografię bądź sfotografowany rysunek

- zdjęcie musi być oznaczone dwoma hashtagami #idedoTEB oraz #technikumTEB

- profil uczestnika musi być publiczny, aby zgłoszone zdjęcie dało się odszukać poprzez zamieszczone hashtagi

- nie jest wymagane, aby na zdjęciu był widoczny logotyp TEB Edukacja lub napis TEB Edukacja w jakiejkolwiek formie.

  1. etap II polega na wyborze przez Komisję Konkursową do 23.06.2017 r. trzech najlepszych zgłoszeń według kryteriów określonych w § 3 ust. 3. oraz przyznanie nagród.

 

§3 
Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. I miejsce  Aparat cyfrowy FUJI Instax Mini 8, biały  o wartości 303, 99 zł (słownie trzysta trzy złote 99/100) oraz Wklad Fujifilm Instax mini 40 zdjęć o wartości 104 zł (słownie: sto cztery złote 00/100)
  2. II miejsce  Głośnik CREATIVE Woof 3, Bluetooth o wartości 134,99 zł brutto (słownie sto trzydzieści trzy złote 99/100)
  3. III miejsce - Słuchawki GEMBIRD BHP-BER-BK, Bluetooth o wartości 68,99 zł brutto (słownie sześćdziesiąt osiem złotych 99/100)
 2. Nagroda jest przyznana przez Komisję Konkursową.
 3. Nagrodę przydzieli Komisja Konkursowa poprzez wyłonienie najciekawszych, pomysłowych jej zdaniem prac, oceniając twórcze podejście do tematu oraz zgodność zgłoszeń z tematyką Konkursu.
 4. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzców.
 5. Dane osób, które otrzymają nagrody zostaną opublikowane na fanpageach https://www.facebook.com/technikumtebgdynia  
  oraz https://www.facebook.com/TEBEdukacjaGdansk najpóźniej do dnia 23.06.2017 roku.
 6. Nagroda nie podlega zamianie na inną, ani na ekwiwalent pieniężny.
 7. Warunkiem przekazania nagrody jest pisemne poświadczenie jej otrzymania wraz z przekazaniem praw autorskich do zgłoszonej pracy. W przypadku gdy laureatem konkursu zostanie osoba małoletnia, warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi oświadczenia podpisanego przez opiekunów prawnych małoletniego laureata, o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§4 
Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodząAnna Klimaszewska, Karol Przybyłka, Joanna Rogińska
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  1. rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie
  2. wybór laureata konkursu.

 

§5 
Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu. Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 3. Laureat konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) na fanpage https://www.facebook.com/technikumtebgdynia  
  oraz https://www.facebook.com/TEBEdukacjaGdansk Każdy Uczestnik, który bierze udział w konkursie oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie do pracy, która została zgłoszona do konkursu oraz oświadcza, że posiada wiedzężwykonany utwów ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 4. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego utworu przenoszone, na Organizatora, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody bądź nie przysługiwały mu uprawnienia umożliwiające udzielenie licencji zgodnie z ust. 8.
 5. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej fotografii na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworó wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w postaci programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono  wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oraz uprawnienie do dokonania cesji praw,
  3. w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zmian w utworze, na co Uczestnik wyraża niniejszym zgodę,
  4. w zakresie publikacji (m.in. w Internecie i publikacjach własnych Organizatora) oraz wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów utworu w celu publikacji; Uczestnik udziela zgody, by czynności opisane powyżej byłdokonywane przez Organizatora lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę na każdorazowe przetwarzanie utworu, jego tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian,
  5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej  publiczne wykonanie, wystawienie (w szczególności wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do globalnej sieci komputerowej  Internet), rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, w tym w książkach i czasopismach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; Uczestnik udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Organizatora lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę, by uprawnione osoby przed wykonaniem prawa określonego w niniejszym podpunkcie, uprzednio wykonały inne prawa, wyszczególnione w niniejszym ustępie.

 

 

§6 
Postanowienia końcowe

 1. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wejście w życie zmian Regulaminu następuje w dniu zamieszczenia uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie Organizatora konkursu pod adresem: www.teb.pl i pozostaje bez wpływu na nabyte już prawa i roszczenia uczestników konkursu na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu. 
 2. Udział w konkursie po dniu ogłoszenia zmian w Regulaminie oznaczać będzie zapoznanie się Uczestników ze zmienioną treścią oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie na warunkach określonych w nowym brzmieniu Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w konkursie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) niepełnoletniego uczestnika konkursu

 

Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny ………………………..……………………………., laureata konkursu "Idę do TEB”organizowanego przez  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję jego postanowienia, w tym oświadczenia z niego wynikające i zobowiązania dotyczące przeniesienia praw autorskich do pracy (fotografii, rysunku) stanowiącej przedmiot konkursu.

 

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica) laureata konkursu)

 


Godło RP