Regulamin

Regulamin konkursu "Zostań twarzą TEB-u"

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: "Zostań twarzą TEB-u", organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.


§2 Uczestnictwo

 1. Konkurs skierowany jest do osób posiadających status słuchacza szkoły TEB Edukacja,
 2. Uczestnikami konkursu mogą być słuchacze wszystkich kierunków w szkołach policealnych TEB Edukacja,
 3. Celem konkursu jest wzrost atrakcyjności w postrzeganiu szkół TEB Edukacja wśród osób mających status słuchacza lub absolwenta tych szkół, poprzez nagradzanie za popularyzowanie wśród znajomych kształcenia w szkołach TEB Edukacja.


§3 Warunki konkursu

 1. Konkurs trwa od 02.02.2018 roku do 07.03.2018 roku do godz. 24.00.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
 3. Etap I polega na przesłaniu przez Uczestnika konkursu na adres e-mail: konkurs@teb.pl w terminie do 4 marca 2018 r. do godziny 24.00 zgłoszenia zawierającego:

  Trzy różne zdjęcia Uczestnika konkursu:
  - jedno zdjęcie Uczestnika konkursu przedstawiające twarz Uczestnika z bliska,
  - jedno zdjęcie Uczestnika konkursu przedstawiające uśmiechniętą twarz Uczestnika z bliska,
  - jedno zdjęcie Uczestnika konkursu przedstawiające całą sylwetkę Uczestnika.
  Zdjęcia powinny być dobre jakościowo, tj. jasne i kolorowe, nie przedstawiające śmiesznych min (typu „dzióbek”), tak aby bez kłopotu można było ocenić twarz uczestnika.

 4. Imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika,
 5. Kierunek i rok nauki miasto szkoły TEB Edukacja, w której obecnie kształci się Uczestnik konkursu,
 6. Skan/zdjęcie pisemnej zgody na udział w konkursie "Zostań twarzą TEB-u" oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 7. Etap II polega na wytypowaniu przez Komisję Konkursową z nadesłanych zgłoszeń maksymalnie do 10 osób, które zostaną zaproszone do uczestnictwa w profesjonalnej sesji zdjęciowej w Poznaniu. Sesja odbędzie się między 19.03.2018 r. a 30.03.2018 r. z wyłączeniem weekendu. Wytypowane osoby zostaną poinformowane o przejściu do etapu II (finałowego) oraz o terminie sesji w Poznaniu telefonicznie lub mailowo nie później niż do 28 lutego 2018 r.
 8. W ramach sesji zdjęciowej, o której mowa w pkt. 4 zostanie przygotowany profesjonalny make-up oraz stylizacja włosów wraz profesjonalną stylizacją wizerunku Uczestnika wykonaną na potrzeby sesji.
 9. Uczestnik konkursu, który będzie uczestniczył w sesji zdjęciowej w ramach etapu II, wygrywa nagrodę indywidualną, o której mowa w §4, pkt. 1.
 10. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do pominięcia w konkursie nadesłanych zdjęć, jeśli będą one naruszały prawa osób trzecich, bądź zawierały treści wulgarne, pornograficzne i nieakceptowalne społecznie.
 11. Przesyłając zdjęcie Uczestnik oświadcza, że w rzeczywistości to on znajduje się na zdjęciach.


§4 Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Nagrody główne dla każdego Uczestnika konkursu, który zakwalifikuje się do etapu II:

  a)    udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej
  b)   profesjonalny make-up wykonany na potrzeby sesji oraz stylizacja włosów
  c)    bon Empik o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto wraz z dodatkowa nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

 2. Nagrody, o których mowa w pkt. 1 zostaną wydane po przeprowadzaniu sesji zdjęciowej, która odbędzie się w marcu 2018 roku. Koszty dojazdu do Poznania uczestnika konkursu oraz ewentualnego noclegu (jeśli zajdzie taka potrzeba) pokryje Organizator. Organizator zapewnia śniadanie w hotelu oraz catering w trakcie sesji zdjęciowej (obiad, napoje, owoce, przekąski, kanapki).
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.
 4. Warunkiem przekazania nagrody, jest pisemne poświadczenie jej otrzymania oraz podpisanie zgody, o której mowa w § 6 pkt 5.
 5. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia ww. obowiązków.


§5 Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Ogólnopolska Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. W skład komisji wchodzą: Agata Konon-Gontarczyk, Sława Szczepańska-Urbaniak i Kornelia Tomczyk.
 3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.
  • wybór laureatów konkursu do etapu II na podstawie przesłanych przez uczestników zdjęć.

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 1. Uczestnicy konkursu, przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia i podpisanego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych ich poprawiania oraz usunięcia.
 4. Organizator oświadcza, że nie będzie rozpowszechniać ani publikować żadnych zdjęć nadesłanych przez Uczestników konkursu w etapie I.
 5. Uczestnik konkursu zakwalifikowany do etapu II, przed terminem sesji zdjęciowej, o której mowa w §4 pkt 1, jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody (zgodne z treścią załącznika nr 2) i dostarczenia do Organizatora. Zgoda obejmuje nieodpłatne rozpowszechnianie i opublikowanie zdjęć i nagrań video przedstawiających wizerunek laureata, wykonane podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej, o której mowa w §4 pkt 1 ppkt a i poddane obróbce graficznej, wraz z danymi osobowymi (imieniem i nazwiskiem) na stronach internetowych należących do TEB Edukacja sp. z o.o. oraz fanpage facebook.com/tebedukacja/ i innych prowadzonych przez TEB Edukacja sp z o.o.oraz utrwalone, wykorzystane i powielane, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Organizatora, na dowolnych nośnikach (tj. billboardy, plakaty, ulotki, banery, w internecie).
 6. Organizator oświadcza, że wizerunek Uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami, stawiającymi Uczestnika konkursu w negatywnym świetle.


§7 Postanowienia końcowe

 1. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: konkurs@teb.pl
 2. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w konkursie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2018 roku.

 

 

Regulamin konkursu w wersji do druku


Godło RP