Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI
"DŁUGI WEEKEND MAJOWY"


§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 
  i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami promocji mogą być osoby pełnoletnie, które zapiszą się w oddziale Organizatora lub przez Internet na dowolny kierunek w szkole policealnej, której organem prowadzącym jest Organizator, w trakcie trwania niniejszej promocji i spełnią warunki, o których mowa w §2 pkt 1 niniejszego regulaminu.  
 3. Przedmiotem promocji jest koc piknikowy o wartości 29,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 20/100), który otrzyma Uczestnik promocji spełniający jej warunki.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.
 5. Promocja trwa od godziny 00:01 01.05.2019 do godziny 23:59 dnia 05.05.2019 roku.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania, poprzez jego wydłużenie. 


§2
Szczegółowe zasady promocji

 1. Promocja przysługuje Uczestnikom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
  a) w trakcie trwania promocji zapiszą się na dowolny kierunek w oddziale lub przez Internet za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://www.teb.pl/rekrutacja/zapisy-online/.
  b) w dniu otrzymania koca piknikowego wskazanego w pkt. 3 regulaminu, będą słuchaczami TEB Edukacja na dowolnym kierunku, na który zawarli umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia począwszy od semestru zimowego w 2019 roku.
 2. Brak spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 2 pkt. 1, będzie skutkował  brakiem podstaw do przekazania nagrody przez Organizatora.
 3. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana najpóźniej do 30 października 2019 r. w sekretariacie placówki TEB Edukacja, w której uczestnik podjął kształcenie.
 4. Potwierdzeniem odebrania nagrody rzeczowej będzie złożenie własnoręcznego podpisu na liście osób uprawnionych do nagrody. 

 

§3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 3. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem email: iod@teb-edukacja.pl.
 5. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez Administratora są: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, miasto, telefon, e-mail
 6. Dane osobowe przetwarzane będą:

  W CELACH

  NA PODSTAWIE

  PRZEZ OKRES

  Przeprowadzenia promocji, promowania organizatora oraz wydania nagród

  Regulaminu promocji

  3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie przystąpienia do promocji

 7. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
 8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje:
  a)  prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  b)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  c)  prawo do przenoszenia danych, a także
  d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 10. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 11. Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do uczestnictwa w promocji. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług w ramach promocji.
 12. Podane dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę danych w zakresie płci, daty rozpoczęcia i ukończenia nauki, miejsca zamieszkania oraz wskazania preferowanych kierunków kształcenia, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawienie dedykowanej oferty edukacyjnej.


§4
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z promocją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.


§5
Postanowienia końcowe

 1. Promocja ma charakter przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o. i na stronie www.teb.pl
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w tym samym czasie.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.
 5. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są dostępne w siedzibie 
  i Oddziale Organizatora.
 6. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 7. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
 8. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego.

Godło RP