Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „Weekend majowy”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami promocji mogą być osoby pełnoletnie, które zapiszą się w oddziale Organizatora lub przez Internet na dowolny kierunek w szkole policealnej, której organem prowadzącym jest Organizator, na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (dalej: KKZ) lub do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych TEB Edukacja (dalej: LOdD) w trakcie trwania niniejszej promocji i podejmą kształcenie (podpiszą umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia) od semestru jesiennego (wrzesień 2018) w wybranym Oddziale TEB Edukacja.
 3. Przedmiotem promocji jest kubek termiczny ze spersonalizowanym grawerem o wartości 37,20 zł netto  (słownie trzydzieści siedem złotych dwadzieścia groszy netto), którą otrzyma Uczestnik promocji spełniający jej warunki.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.
 5. W stosunku do Uczestników promocji Organizator odpowiada za wykonanie przez Uczestnika czynności oznaczonych w Regulaminie.
 6. Promocja trwa od 28.04.2018 r. godz. 00.01 do 3.05.2018 godz.23.59
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania, poprzez jego wydłużenie.

 

§2
Szczegółowe zasady promocji

 1. Promocja przysługuje osobom, które spełnią łącznie następujące warunki:
  a) w trakcie trwania promocji zapiszą się w oddziale lub przez Internet za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://www.teb.pl/rekrutacja/zapisy-online/ na dowolny kierunek w jednym z oddziałów TEB Edukacja sp. z o.o. oraz podpiszą umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia.
  b) w dniu otrzymania kubka termicznego, wskazanym w pkt. 3 regulaminu, będą słuchaczami TEB Edukacja na dowolnym kierunku, na który zawarli umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia począwszy od semestru zimowego w 2018 roku.
  c) do końca września 2018 roku prześlą na adres mailowy k.madroszyk@upominki24.pl tekst, który ma zostać wygrawerowany na kubku.
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 2 pkt. 1, będzie skutkował odmową przekazania nagrody przez Organizatora.
 3. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana najpóźniej do końca października 2018 r. w sekretariacie TEB Edukacja.
 4. Potwierdzeniem odebrania nagrody rzeczowej będzie złożenie własnoręcznego podpisu na liście osób uprawnionych do nagrody. 

 

§3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnicy promocji, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia Promocji przez Organizatora, jako administratora danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji na zlecenie Organizatora. Uczestnikom promocji przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Promocja ma charakter przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o. i na stronie www.teb.pl
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w tym samym czasie.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.
 5. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są dostępne w siedzibie
  i Oddziale Organizatora.
 6. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 7. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
 8. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego.

Godło RP