Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

 

Technik analityk

Kwalifikacja A59:
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
liczba godzin: 403
liczba godzin e-learningu: 150
Oddziały: Kielce, Opole

Interesuje Cię praca w laboratoriach przemysłowych i środowiskowych?

Chcesz nauczyć się pobierać próbki, przeprowadzać analizy jakościowe oraz opracowywać wyniki tych analiz?

Podejmij naukę na odpowiednim kierunku! Zostań Technikiem analitykiem!

DLACZEGO TECHNIK ANALITYK W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • przeprowadzać analizy jakościowe kontrolujące zgodność składu badanego materiału z obowiązującymi normami np. ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, analiza wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery czy analiza jakości produktów spożywczych
 • pobierać próbki pierwotne analizowanego materiału i przygotowywać średnie próbki analityczne
 • dobierać optymalne metody analityczne, dostosowane dla konkretnego oznaczania - w zależności od rodzaju badanego materiału i jego składu oraz rodzaju i celu analizy
 • wykonywać oznaczenia ilościowe metodami klasycznymi, fizykochemicznymi oraz biochemicznymi, zgodnie z przepisami bhp, ppoż i ochrony środowiska
 • opracowywać wyniki analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej
 • obsługiwać, a także konserwować sprzęt i aparaturę laboratoryjną, zgodnie z instrukcjami oraz przepisami bhp i ppoż

PONADTO:

 • prowadzić ewidencję i dokumentację prac laboratoryjnych
 • rozpoznawać zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami chemicznymi
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w laboratoriach przemysłowych
 • laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa
 • laboratoriach środowiskowych
 • laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego
 • laboratoriach klinicznych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • uzdolnienia techniczne i manualne
 • przeciętna sprawność fizyczna
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły
 • podzielność uwagi, koncentracja
 • cierpliwość systematyczność, dokładność

 

Zapisz się online

Godło RP